جامعه عشایری انتقال دهنده فرهنگ ساده زیستی و شجاعت به نسل جوان است