«چند روایت چپ کوک و کژ نما از قتل» در مجموعه تئاتر شهر