استقلال هزینه ای ندارد، فقط سالی 40،50 میلیارد تومان!