وقتی فقط چادری باشی/ دوران آفتاب مهتاب ندیدن گذشته!