دستگیری مدیرعامل یک شرکت کاغذی که با اسناد جعلی 9 میلیارد تومان وام گرفت