جلد شنبه استقلال جوان/ یک پرسپولیسی روی جلد، بدون طعنه و کنایه