زخمی شدن 2 نظامی صهیونیست در پی انفجار بمب در رام الله