نقش نماز در پالایش از رذائل مبتنی بر اخلاق فلسفی مسلمانان