کشتی ایرانی کمک ها را تحویل جیبوتی می دهد/ کشتی ایرانی به یمن نمی رود