قاچاق انسان در ایرانشهر سه کشته و شش زخمی برجای گذاشت