داعش مسئولیت حمله انتحاری در «قطیف» را برعهده گرفت