مکه و مدینه باید تحت نظارت یک سازمان اسلامی قرار گیرد