... برای گوش‌های سنگینی که شاید   عکس‌ها را بشنوند!