پوست خاص اختاپوس یکی از بهترین ابزارهای استتاری در طبیعت است