کارخانه پلاستیک سازی اردبیل بر اثر رعد و برق آتش گرفت