المیادین: کشتی نجات ایران در بندر جیبوتی لنگر انداخت