امام جمعه هیرمند: محاصره اقتصادی هدیه الهی برای اتکا به خود است