عمار حکیم انفجار انتحاری مسجد امام علی(ع عربستان را محکوم کرد