غرب نمی‌تواند از طریق مذاکره نظامات جدیدی برای ایران وضع کند