نجات 60 نفر در دومین طغیان سد کارده/بازسازی جاده‌های تخریب شده از سیل توسط اکیپ‌‌های 30 نفره راه و ترا