کارخانجات اراک در ازاء مضرات و آلودگی نفعی هم برای اراک داشته باشند