معرفی توانمندی روستاها با برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی