پیدا کردن بمب 2.9 تنی بجای مانده از جنگ جهانی دوم در ...