خطیب جمعه بیروت انفجار انتحاری در شرق عربستان را محکوم کرد