توزیع دو هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان کنگاور