پاکستان حمله تروریستی در قطیف عربستان را محکوم کرد