جدایی طلبان مالی: ارتش، 9 تن از طوارق را اعدام کرد