دولت و مدیریت استان اراده جدی برای رفع آلودگی اراک دارد