خبرنگار العالم: کشتی کمکهای ایران در جیبوتی پهلو گرفت