قهرمانان مسابقات او اسپرت آسیا در سبک اهمتان شناخته شدند