عکس خبری/کوچکترین شهید انفجار امروز مسجد شیعیان عربستان