دهمین سالگرد درگذشت اسطوره فوتبال آبادان برگزار شد