تظاهرات هزاران بحرینی در حمایت از دبیرکل وفاق + عکس