محکومیت انفجار خونین نماز جمعه شیعیان قطیف از سوی مقامات دینی عربستان