حمایت جامعه داوری از داور مغضوب/ همه ما فغانی هستیم