با ریاست گوگل در بین ۱۶ شرکت، استفاده از پسورد منسوخ خواهد شد