سیل و طغیان رودخانه منتهی به سد کارده – خراسان رضوی / عکس: محسن رحیمی عنبران