نجات بیش از 70 نفر از میان سیلاب در رودخانه سد کارده - مشهد