ابتکار: مردم الآن در دریاچه ارومیه قایق سواری می کنند!