گردوغبار شدید آسمان کرج را فرا گرفت/شهر در هاله ای از خاک فرو رفت