مذاکرات فعلاً در مسیر یک انتفاع دو جانبه نیست/ دنیا و مردم بدانند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید به دلی