فراخوان عمومی برای بسیج نیروهای مردمی در عملیات ...