فنا ناپذیران؛ مومیایی‌ها از مصر باستان تا پزشکی قانونی ایران