ایران عملیات تروریستی در استان قطیف عربستان را محکوم کرد