بخشی ازضریح نمادین امام حسین(ع) و حضرت عباس (ع) رونمایی شد