حکايت قاليباف از اخم احمدي نژاد و لبخند روحاني به مردم تهران