انجمن علوم‌سیاسی در نشستی «کتاب میان منطقه‌گرایی و روابط بین‌الملل» را نقد می‌کند