ارتش انگلیس در حال خنثی سازی یک بمب در ورزشگاه ومبلی