بیابانی مملو از زباله‌های بیمارستانی/ ادامه معضل قطعی سایت تامین اجتماعی