مجلس جواب نامه زیباکلام را می دهد؟/ سالک:مگر هرکسی هر صحبتی کرد باید پاسخ داد؟